1. Zasady ogólne

  1. Niniejszy regulamin zakupu towarów (zwany dalej "Regulaminem"), po zatwierdzeniu przez Kupującego (poprzez zapoznanie się z Regulaminem i zaznaczenie pola przy oświadczeniu "Zapoznałem się i akceptuję Regulamin sklepu internetowego www.filtry1.pl"), stanowi wiążący dokument prawny, który określa prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedawcy, warunki zakupu Towarów i warunki płatności za Towary, procedurę dostawy i zwrotu Towarów, odpowiedzialność stron oraz wszelkie inne postanowienia związane z zakupem towarów w sklepie internetowym www.filtry1.pl.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania lub poprawiania Regulaminu. Kupujący musi ponownie potwierdzić warunki umowy przy każdym zakupie.
  3. Do dokonywania zakupów w Sklepie uprawnione są wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne.
 2. Ochrona danych osobowych

  1. www.filtry1.pl ma prawo do zbierania danych osobowych przekazanych przez Klienta do www.filtry1.pl oraz do ujawniania ich osobom trzecim, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Dane Kupującego mogą być wykorzystywane w celach informacyjnych wyłącznie za jego zgodą (wyrażoną poprzez zapoznanie się z treścią Regulaminu i zaznaczenie pola przy oświadczeniu "Przeczytałem i akceptuję Regulamin"). Kupujący ma prawo w każdej chwili zakazać gromadzenia i przetwarzania swoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do spełnienia wymogów wynikających z umowy sprzedaży lub do realizacji zamówienia. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przed osobami trzecimi danych dotyczących Kupującego w sklepie internetowym www.filtry1.pl.
 3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

  1. Umowę kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący, po utworzeniu koszyka w sklepie internetowym, wskazaniu adresu dostawy, wybraniu sposobu płatności i zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, kliknie przycisk "Zamów", i trwa ona do czasu całkowitego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku braku akceptacji całości lub części Regulaminu przez Kupującego, Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia.
 4. Prawa kupującego

  1. Kupujący ma prawo do zakupu towarów w sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem i ustawodawstwem Republiki Litewskiej.
  2. Kupujący (konsument) ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży towarów zawartej w sklepie elektronicznym ze Sprzedawcą, powiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru ze Sprzedającym tylko wtedy, gdy towar nie został uszkodzony, nie zmienił w sposób istotny swojego wyglądu i jest dobrej jakości.
 5. Obowiązki Kupującego

  1. Kupujący musi zapłacić za Towary i dostawę (jeśli tak określono w momencie zawierania Umowy) oraz przyjąć zamówione Towary. Kupujący dokonuje zapłaty za Towar za pomocą swojego banku internetowego (lub przesyłki kurierskiej za pobraniem), do którego łączy się ze Sklepu Internetowego (jeżeli Sprzedawca ma podpisaną umowę z bankiem Kupującego), lub za pomocą płatności z innego banku na konto Sprzedawcy podane w zakładce "Kontakt" w Sklepie.
  2. W przypadku zmiany danych podanych przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym, Kupujący zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
  3. Kupujący, korzystając ze sklepu internetowego www.filtry1.pl, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do nie łamania ustawodawstwa Republiki Litewskiej.
  4. Jeżeli Kupujący bez ważnych powodów odmówi przyjęcia towaru w momencie dostawy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy.
 6. Prawa sprzedawcy

  1. W poważnych okolicznościach Sprzedawca może czasowo lub na stałe przerwać działalność Sklepu Internetowego bez uprzedniego powiadomienia Kupującego.
 7. Obowiązki Sprzedającego

  1. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać wszelkich starań, aby umożliwić Kupującemu sprawne korzystanie z usług oferowanych przez Sklep Internetowy. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że działanie Sklepu internetowego będzie nieprzerwane, ani że transmisja danych będzie przebiegać bezbłędnie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Kupującego w związku z nieprawidłowym działaniem i/lub błędami w transmisji danych w sklepie elektronicznym.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych przez Kupującego towarów pod wskazany przez Kupującego adres i na warunkach określonych w niniejszych Regulaminie.
  3. W przypadku zaistnienia poważnych okoliczności, w których Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć Kupującemu zamówionego towaru, Sprzedawca zobowiązuje się do zaoferowania Kupującemu produktu analogicznego, a w przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego produktu analogicznego, do zwrotu zapłaconej przez Kupującego kwoty w terminie 14 dni roboczych. W takim przypadku Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za niedostarczenie towaru.
  4. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania pozostałych wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Dostawa towarów

  1. Towary dostarczane są przez firmę transportową na koszt Kupującego. W indywidualnych przypadkach określonych przez Sprzedawcę, Towar zostanie dostarczony na koszt Sprzedawcy.
  2. Kupujący zgadza się, że w wyjątkowych okolicznościach dostawa Towarów może ulec opóźnieniu z powodu force majeure.
  3. Towary są zazwyczaj dostarczane na adres wskazany przez Kupującego w ciągu 1 - 3 dni od otrzymania zapłaty za Towary i transportu Towarów, jeżeli Towary znajdują się w magazynach Sprzedającego. 

   *Pandemia COVID19 wpłynęła na znaczny wzrost liczby wysyłek. Czas dostawy może się różnić do +2 dni roboczych.

  4. Jeżeli Towar nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy, Towar zostanie dostarczony w ciągu 3-14 dni. 
  5. Kupujący, po zawarciu Umowy kupna-sprzedaży, zobowiązuje się do codziennego sprawdzania wyżej wymienionego konta e-mail do momentu otrzymania powiadomienia o dostawie.
  6. W momencie dostawy Kupujący lub odpowiednio jego przedstawiciel wraz z przedstawicielem firmy transportowej musi sprawdzić stan opakowania, ilość, jakość towaru.
  7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, ale nie stwierdzenia niezgodności w ilości, jakości lub asortymencie towaru, Kupujący lub przedstawiciel Kupującego, w zależności od przypadku, zaznaczy uszkodzenie opakowania przesyłki na rejestratorze danych lub papierowym dowodzie dostawy dostarczonym przez przedstawiciela firmy transportowej. 
  8. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w ilości i/lub jakości i/lub asortymencie Towarów, Kupujący lub przedstawiciel Kupującego, w zależności od przypadku, nie może przyjąć przesyłki. W takim przypadku przedstawiciel przedsiębiorstwa transportowego sporządza wraz z Kupującym lub jego przedstawicielem, w zależności od przypadku, specjalny protokół odbioru przesyłki, w którym notuje stwierdzone niezgodności.
  9. Po przyjęciu przesyłki przez Kupującego lub przedstawiciela Kupującego i podpisaniu przez niego bez uwag dostarczonego przez przedstawiciela firmy transportowej rejestratora danych lub papierowego potwierdzenia dostawy uznaje się, że towar został dostarczony w nieuszkodzonym opakowaniu, ilość, jakość i asortyment towaru są zgodne z warunkami umowy sprzedaży, a świadczenia dodatkowe wskazane w rejestratorze danych lub papierowym potwierdzeniu dostawy zostały należycie wykonane.
  10. Po dostarczeniu Towarów na adres wskazany przez Kupującego, Towary uważa się za wydane Kupującemu, niezależnie od tego, czy Towary zostały faktycznie odebrane przez Kupującego lub przez inną osobę, która odebrała Towary pod wskazanym adresem. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie dostawy, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedającego niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po wyznaczonym terminie dostawy. W przeciwnym razie Kupujący traci prawo do wysunięcia pretensji wobec Sprzedawcy z tytułu niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu towaru.
 9. Zwrot towarów

  1. W przypadku odstąpienia przez Kupującego (konsumenta) od umowy kupna-sprzedaży towaru, zgodnie z punktem 4.2 Regulaminu, towar zostanie zwrócony na koszt Kupującego. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 15 dni od pisemnego powiadomienia przez Kupującego o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży.
  2. PTowar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu Towaru i przesyłki.
  3. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż i opakowanie zwracanego towaru. Jeżeli Towar nie jest kompletny i/lub niewłaściwie zapakowany, Sprzedawca nie przyjmie zwracanego Towaru.
  4. Towary nie będą przyjmowane do zwrotu, jeśli były używane i/lub zostały uszkodzone i/lub utraciły swój wygląd handlowy (zmiany w wyglądzie towarów lub ich opakowania, które były niezbędne do kontroli towarów nie będą uważane za istotną zmianę w wyglądzie towarów).
  5. Sprzedawca rozpatruje i odpowiada na wszelkie reklamacje Kupującego dotyczące jakości Towarów, niedokładnego lub nieprawidłowego wykonania zamówienia, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@filtry1.pl, w terminie 14 dni kalendarzowych. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację może ulec wydłużeniu o 7 dni kalendarzowych poprzez pisemne poinformowanie Kupującego w celu uzyskania jak najdokładniejszych wyjaśnień.
  6. Towary oznaczone jako SPEC (Special Orders) nie podlegają zwrotowi.
 10. Odpowiedzialność

  1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku niepodania przez Kupującego prawidłowych danych w formularzu rejestracyjnym, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu straty.
  2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za czynności dokonywane za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego.
  3. Kupujący jest odpowiedzialny za przekazanie swoich danych logowania osobom trzecim. W przypadku korzystania z usług świadczonych przez www.filtry1.pl przez osobę trzecią, która zalogowała się do sklepu internetowego przy użyciu danych do logowania Kupującego, Sprzedawca uznaje tę osobę za Kupującego.
  4. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, gdy szkoda jest spowodowana niezapoznaniem się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem, niezależnie od zaleceń i obowiązków Sprzedawcy, nawet jeśli Kupujący miał taką możliwość.
  5. Jeżeli sklep internetowy Sprzedawcy zawiera linki do stron internetowych innych firm, instytucji, organizacji lub osób, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub działania tam zawarte i nie monitoruje, nie kontroluje ani nie reprezentuje powyższych firm lub osób.
  6. W przypadku szkody, strona winna jest zobowiązana do pokrycia bezpośrednich szkód poniesionych przez stronę poszkodowaną.
 11. Wysyłanie informacji

  1. Sprzedający będzie wysyłał wszelką korespondencję na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
  2. Wszelkie zawiadomienia i pytania Kupujący zobowiązany jest kierować na adres podany w zakładce "Kontakty" w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 12. Promocje

  1. Kody zniżkowe nie podlegają wymianie na gotówkę i nie są sumowane.
 13. Zasady końcowe

  1. Kupujący i Sprzedający uzgadniają, że wszelkie informacje podane na stronie internetowej sklepu internetowego Sprzedającego (włączając, lecz nie ograniczając się tym Regulamin, informacje o Sprzedającym, oferowanych towarach i usługach, prawie Kupującego do odstąpienia od umowy oraz procedurach realizacji umowy kupna-sprzedaży) uważa się za przekazane Kupującemu w formie pisemnej.
  2. Wszelkie sporne sytuacje wynikające z lub w związku z Umową Sprzedaży i Kupna pomiędzy Kupującym a Sprzedającym będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Wszelkie sporne sytuacje i reklamacje Kupujący ma prawo kierować do Sprzedawcy na adres info@filtry1.pl. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sporne sytuacje będą rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej.

Sklep internetowy www.filtrai1.lt jest zarządzany i utrzymywany przez firmę MB „LUGI” 305674664, adres ul. Vytauto 62 wieś Naujasodžio, LT-44101 rejon kowieński, tel.: +370 623 41623